The Club @ Bukit Utama

9 Holes — Scorecard

  Par Length Slope Rating
Champion
34 2511yd/ 2301m 80 72.2
  Par Length S.I.
Hole 1 4 330yd/302m 2
Hole 2 3 171yd/157m 9
Hole 3 4 277yd/254m 1
Hole 4 3 162yd/149m 7
Hole 5 4 323yd/296m 8
Hole 6 4 322yd/295m 6
Hole 7 5 395yd/362m 3
Hole 8 3 176yd/161m 5
Hole 9 4 355yd/325m 4
Men
34 2387yd/ 2186m 82 74.2
  Par Length S.I.
Hole 1 4 305yd/279m 2
Hole 2 3 150yd/138m 9
Hole 3 4 271yd/248m 1
Hole 4 3 153yd/140m 7
Hole 5 4 310yd/284m 8
Hole 6 4 311yd/285m 6
Hole 7 5 391yd/358m 3
Hole 8 3 166yd/152m 5
Hole 9 4 330yd/302m 4
Women
34 2187yd/ 2003m 113 34
  Par Length S.I.
Hole 1 4 293yd/268m 2
Hole 2 3 117yd/107m 9
Hole 3 4 258yd/236m 1
Hole 4 3 118yd/108m 7
Hole 5 4 272yd/249m 8
Hole 6 4 312yd/286m 6
Hole 7 5 384yd/352m 3
Hole 8 3 143yd/131m 5
Hole 9 4 290yd/266m 4

Recent Rounds

Photos